اسلایدر شماره 1
اسلایدر شماره 2
اسلایدر شماره 3

اعضای مجموعه بازار بزرگ سبلان

شهرام قاسمی

مدیر و مالک

جمشید قاسمی

مالک و موسس

علی بهپور

مدیر مالی

مرتضی مختاری

مدیر داخلی

حسن عباسی شهری

سرپرست حسابداری و خزانه

امین استوار

مسئول وصول مطالبات